Felton - Mariusz Międzybrodzki - Usługi księgowe
strona głównaMapa serwisuKontakt
 
 
O firmie
Zakres usług
Kadry / Płace
Licencja
Kontakt
  Kadry / Płace
     •  Kadry / Płace
     •  Procedura zatrudnienia pracownika
     •  Akta Osobowe pracownika
     •  Umowa o pracę a umowa zlecenie - różnice
Kontakt - tel 0-501-00-77-22 e-mail felton.pl@gmail.com
Procedura zatrudnienia pracownika

PROCEDURA ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA

Zatrudnienie nowego pracownika może się zdarzyć nawet w małej, jednoosobowej firmie. Jakie czynności należy dokonać przy przyjmowaniu nowej osoby do pracy? Oto kilka praktycznych porad, co należy zrobić.

1.Informacje o kandydacie

Proces rekrutacji wiąże się z przeprowadzeniem wielu rozmów kwalifikacyjnych.
Przepisy prawa ograniczają jednak możliwość zbieranych danych od kandydata – nie o wszystko można zapytać.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie takich danych osobowych, jak:
- imię (imiona) i nazwisko
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
przy czym można zażądać udokumentowania tych danych (np. przez okazanie dowodu osobistego, dyplomu ukończenia szkoły).

DRUKI DO POBRANIA 

2.Wstępne badania lekarskie

Każda nowo przyjęta osoba powinna poddać się wstępnym badaniom lekarskim, których celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Koszt takich badań w całości pokrywa pracodawca, jak i również wydaje na nie skierowanie ( dokument skierowania pracownika na badania lekarskie do pobrania na stronie internetowej z zakładce kadry/płace).

WAŻNE! Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

3. Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy przez nowo zatrudnioną osobę pracodawca ma obowiązek zapewnić jej szkolenie wstępne, składające się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego
Udział w szkoleniach i instruktarzach z zakresu BHP jest obowiązkiem zarówno pracownika jak i pracodawcy (Artykuł 2373 (§ 21) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy – nałożył obowiązek odbycia szkolenia i posiadania zaświadczenia odbycia takiego szkolenia przez pracodawców i kierujących pracownikami. Ważność takiego zaświadczenia wynosi 5 lat.)
    
WAŻNE! Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji bądź potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.
      
4. Wypełnienie pozostałych dokumentów oraz podpisanie umowy o pracę

Na tym etapie zatrudnienia pracownik powinien wypełnić komplet dokumentów, potrzebnych m.in.: do założenia akt osobowych pracownika. Dokumenty te to:
kwestionariusz osobowy
PIT-2 (opcja)
informacja o podwyższonych kosztach (jeżeli miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w innym mieście niż zakład pracy) (opcja)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto (opcja)
informacja dotycząca równego traktowania kobiet i mężczyzn
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
oświadczenie pracownika matki ojca lub opiekuna dziecka (opcja)
(wszystkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej w zakładce kadry/płace)

Po dokonaniu tych wszystkich formalności nie pozostaje nic innego jak podpisanie umowy o pracę.

5. Zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca ma obowiązek zgłosić swojego nowozatrudnionego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzać za niego odpowiednie składki. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia – czyli od daty zatrudnienia. Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo – od momentu nawiązania stosunku pracy do daty jego ustania.

6. Zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

"Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników - art. 209 § 2 KP."

(źródło: www.pip.gov.pl)